VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čl. I   ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.) Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sú vydané prevádzkovateľom internetovej stránky   www.trochainak.cz   (ďalej len „Stránka“) ako aj internetového obchodu:

Wintrend, s. r. o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 44 725 710
DIČ: 2022800758
IČ DPH: SK 2022800758

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 57751/B

Mobil: +421 905 353 256
E-mail: info@trochainak.cz

www.trochainak.cz

(ďalej len „Predávajúci“)

 

2.) Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:
kontaktná adresa: Sabinovská 8, 821 02 Bratislava
kontaktné mobilné číslo: +421 905 353 256 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 hod.
e-mail: info@trochainak.cz

3.) Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.trochainak.cz (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

4.) Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. Kúpna zmluva a tieto Obchodné podmienky sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

5.) Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára Predávajúci a Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).

6.) Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 108/2000 Z. z.“) a týmito Obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

7.) Kupujúcim sa rozumie užívateľ Stránky, teda každý návštevník Stránky, ktorý na Stránke vyplnením povinných údajov (meno, priezvisko, adresa, e- mailová adresa, telefón) a vyjadrením súhlasu s Obchodnými podmienkami používania Stránky, a ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”).
8.) Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail:   ba@soi.sk

 

Čl. II   INFORMMÁCIE O TOVARE A CENE

1.) Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu Internetového obchodu. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.

2.) Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) – presnú sadzbu DPH nájdete vždy na faktúre. Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením tovaru formou doporučeného listu alebo balíka. Náklady spojené s doručením tovaru v rámci Českej republiky sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. V prípade záujmu Kupujúceho o doručenie tovaru do inej krajiny je potrebné kontaktovať Predávajúceho na adrese info@trochainak.cz

3.) Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v Internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

4.) Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu Internetového obchodu a to v závislosti od vypredania tovaru zo skladu Predávajúceho.

5.) Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

6.) Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru/výrobku nie je možné navzájom kombinovať/kumulovať, ak sa nedohodne Predávajúci s Kupujúcim inak.

 

Čl. III   OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.) Kupujúci vykonáva objednávku tovaru/výrobku vyplnením objednávkového formulára. Pri zadávaní objednávky si Kupujúci vyberie tovar (jeho jazykovú verziu), počet kusov tovaru, spôsob platby, spôsob dopravy a miesto doručenia). Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávky uskutočnené prostredníctvom Internetového obchodu sú záväzné. Pri odoslaní objednávky Kupujúci potvrdzuje aktívnym odklikom, že sa oboznámil a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov Kupujúceho.
Kupujúci má možnosť vytvorenia zákazníckeho/užívateľského účtu (ďalej aj “ Zákazníckeho účtu“) v rámci internetového obchodu na Stránke. Tento profil umožňuje Kupujúcemu získať prehľad o jeho objednávkach a uzavretých kúpnych zmluvách pričom právnym základom vytvorenia zákazníckeho/užívateľského účtu sú tieto Obchodné podmienky. Kupujúci môže uskutočniť Objednávku tovaru/produktov v rámci internetového obchodu na Stránke Predávajúceho bez registrácie alebo prostredníctvom svojho registrovaného Zákazníckeho účtu a to buď prihlásením sa do svojho už vytvoreného Zákazníckeho účtu alebo vytvorením nového Zákazníckeho účtu pri Objednávke a následným prihlásením sa doň.
Pri registrácii/ vytvorení Zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Zákazníckom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne. Prístup k Zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom Kupujúceho a heslom, ktoré Kupujúci nesmie odovzdať tretím osobám. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Zákazníckeho účtu tretím osobám. Predávajúci je oprávnený zrušiť Zákaznícky účet a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj Zákaznícky účet dlhšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z uzavretej Kúpnej zmluvy. Predávajúci upozorňuje Kupujúceho a Kupujúci berie na vedomie, že Zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite a to najmä vzhľadom na vykonávanie údržby a aktualizácií internetového obchodu a Stránky.
Vykonaním registrácie Zákazníckeho účtu cez internetový obchod na Stránke Kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje Kupujúceho poskytnuté Kupujúcim pri jeho registrácii. Kupujúci tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek/newsletter-u akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom Predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby Predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

2.) Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Odoslanie objednávky je podmienené aktívnym potvrdením/odklikom oboznámenia sa a súhlasom s Obchodnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov Kupujúceho.

3.) Návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru v Internetovom obchode, zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim a prijatím objednávky Predávajúcim. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o zaregistrovaní a prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci pri objednaní zadal. Prílohou potvrdenia o zaregistrovaní a prijatí objednávky Predávajúcim sú aktuálne Obchodné podmienky Predávajúceho + faktúra za objedaný tovar. Doručením potvrdzujúceho e-mailu (od Predávajúceho Kupujúcemu) o zaregistrovaní a prijatí objednávky dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy.

4.) Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslanej Predávajúcemu a/alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na Stránke Predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky Kupujúceho Predávajúcemu (ďalej len „Objednávka“).

5.) Záväzné akceptovanie Objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

6.) V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v Objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením Kupujúceho o prijatí tejto ponuky Predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach.

7.) Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je Kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí Objednávky Predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť Objednávku telefonicky na telefónnom čísle Predávajúceho alebo elektronickou správou na e-mail Predávajúceho, obe uvedené v týchto Obchodných podmienkach.

8.) V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v Internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje Kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh Kúpnej zmluvy a Kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí Kupujúcim na e-mailovú adresu Predávajúceho.

 

Čl. IV   PLATOBNÉ PODMIENKY A DODANIE TOVARU

1.)Kúpnu cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

a) PLATOBNOU KARTOU (Visa, Mastercard): Ide o najrýchlejší spôsob zaplatenia za objednaný tovar na Stránke. Po zadaní objednávky zaplatíte svojou platobnou kartou prostredníctvom bezpečnej platobnej brány GoPay.

b) BANKOVÝM PREVODOM (platba vopred) : bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho:
IBAN: CZ9620100000002902009150, SWIFT (BIC): FIOBCZPPXXX
Po dokončení Objednávky obdržíte e-mailom (e-mail o zaregistrovaní a prijatí objednávky) informácie k platbe bankovým prevodom. Je potrebné aby bola platba za objednaný tovar pripísaná na bankový účet Predávajúceho do 9 pracovných dní po prijatí objednávky. V opačnom prípade bude Objednávka zrušená.

2.) Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom. Kupujúci môže využiť zľavový kupón/kód (ďalej aj „Zľavový kód“) uvedením Zľavového kódu do kolónky „Kód kupónu“ a následným odkliknutím tlačidla „Použiť kupón“, pri jeho uplatnení poskytne Predávajúci Kupujúcemu príslušnú zľavu. K uvedeným cenám tovaru/produktov je pripočítavana cena dopravy v zmysle týchto Obchodných podmienok. Zľavový kód je možné použiť len 1-krát. Zľavový kód nie je možné uplatňovať opakovane, kombinovať ho s inými zľavami/zľavovými kódmi a nie je možné ho uplatňovať na tovar/produkty vo výpredaji/akcii. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru Kupujúcim Predávajúcemu zakúpeného na základe Zľavového kódu, má Kupujúci nárok iba na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví Kupujúcemu nový Zľavový kód.
Pokiaľ má Zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, Kupujúci je oprávnený Zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytne peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu Zľavového kódu.
Zľavový kód nie je možné vymeniť za hotovosť/peniaze. V prípade, že Kupujúci objedná/kúpi tovar/produkty za nižšiu cenu ako je hodnota Zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty Zľavového kódu, ani na nový Zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného Zľavového kódu. V prípade, že Zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami Predávajúceho pre použitie predmetných Zľavových kódov, má Predávajúci právo takto uplatnený Zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platí ich výklad stanovený Predávajúcim.

3.) Spoločne s Kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške.

4.) V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.

5.) Predávajúci nepožaduje od Kupujúceho vopred žiadnu zálohu, či inú obdobnú platbu. Úhrada Kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

6.)Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu pokladničný doklad/faktúru – daňový doklad. Daňový doklad je na základe voľby Kupujúceho (uskutočnenej v Objednávke) priložený k dodávanému tovaru alebo zaslaný elektronickou formou na e-mailovú adresu Kupujúceho.

7.) Tovar je Kupujúcemu doručený prostredníctvom aktuálnych prepravcov uvedených v päte Stránky v priečinku „Doprava a platba“ a to prostredníctvom: Zásielkovňa.sk na výdajné miesto Zásielkovne.sk, ktorú si Kupujúci určil v Objednávke a/alebo prostredníctvom Pošty a/alebo kuriérom na adresu, ktorú si Kupujúci určil v Objednávke.


Doručenie objednaného tovaru zabezpečujeme v Českej republike prostredníctvom:
 • Zásilkovna.cz:   cena za doručenie objednaného tovaru na Vami vybraté výdajné miesto Zásilkovne.cz je   91 Kč s DPH
 • Kuriér:   cena za doručenie objednaného tovaru kuriérom na Vami zadanú adresu je   137 Kč s DPH

V prípade záujmu o dodanie do iných krajín nás prosím kontaktujte na   info@trochainak.cz

 

8.) Náklady na doručenie/dodanie tovaru v závislosti na spôsobe platby sú uvedené v Objednávke Kupujúceho a v potvrdení Objednávky Predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej/osobitnej požiadavky Kupujúceho, znáša Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

9.) Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

10.) Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar najneskôr do 14 pracovných dní od e-mailového potvrdenia Objednávky Kupujúcemu.

11.) Kupujúci je povinný ihneď po prevzatí zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi . V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí Kupujúci zásielku/tovar od prepravcu prevziať.

12.) Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu nevyzdvihnutia tovaru, tak následne Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na doručenie tovaru Kupujúcemu. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v Objednávke, je Kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

13.) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s Kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

Čl. V POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať:

a) druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania Objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.

b) tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že v dobe, kedy tovar prevzal:

a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci uviedol alebo Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúcim vykonanej,

b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

c) je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti

3. Predávajúci nezodpovedá:

a) Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom/ doručovateľom

b) Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou Kupujúceho v Objednávke.

 

Čl. VI POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto závady bezodkladne oznámiť prepravcovi/doručovateľovi  a Predávajúcemu.1. Kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto závady bezodkladne oznámiť prepravcovi/doručovateľovi  a Predávajúcemu.

2. Kupujúci sa taktiež zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za tovar vo výške a v zmysle Objednávky a v zmysle platobných podmienok platných v deň Objednávky.

Čl. VII ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

1.) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní:
a) odo dňa prevzatia tovaru,
b) odo dňa prevzatia tovaru poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí Objednávky,
c) odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom Kúpnej zmluvy pravidelná -opakovaná dodávka tovaru.

2.) Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy:
a) ak má tovar závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez závady,
b) ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt závady a závad po oprave
c) ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet závad tovaru.

3.) Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od Kúpnej zmluvy:
a)o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo určeného osobitne pre jedného Kupujúceho,
b) v ďalších prípadoch uvedených v §7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe Kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

4.) Pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy poskytovaný Predávajúcim na Stránke a v bode 6 Čl. VII. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zašle Kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu adresu Predávajúceho uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu bezodkladne prijatie odstúpenia od Kúpnej zmluvy.

5.) Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty pre odstúpenie od zmluvy.


 6.) FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od Kúpnej zmluvy)

PREDÁVAJÚCI:

Wintrend, s. r. o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava

IČO: 44 725 710
DIČ: 2022800758
IČ DPH: SK 2022800758
Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 57751/B

Mobil: +421 905 353 256
E-mail:   info@trochainak.cz

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefonický kontakt:
IBAN bankového účtu:

VEC:   Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tovar:

– číslo faktúry:
– číslo objednávky:
– dátum objednania tovaru:
– dátum prijatia tovaru:
– Miesto a dátum: ……………………………. Podpis:………………………………………

 


7.) Kupujúci, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť Predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, vráti mu Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal.

8.) Ak Kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý Predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

9.) Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, nie je Predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal. Tovar musí vrátiť Kupujúci Predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

10.) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvody vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, prerušenia výroby tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v Objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Kúpnej zmluvy prijal a to rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným Kupujúcim.

 

Čl. VIII STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

1.) Kupujúci môže stornovať Objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, zaslaním žiadosti (Storno Objednávky) na e-mailovú adresu Predávajúceho info@trochainak.cz. V prípade uhradenej kúpnej ceny Predávajúci vráti Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní bezhotovostným prevodom na bankový účet, ktorého číslo uvedie Kupujúci v žiadosti o storno objednávky, inak na účet, z ktorého bola uskutočnená úhrada kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený započítať účelne vynaložené náklady podľa nasledujúcej vety voči sume, ktorú má Predávajúci Kupujúcemu vrátiť podľa predchádzajúcej vety. V prípade, že Kupujúci stornuje objednávku v čase od jej potvrdenia Predávajúcim do dodania tovaru, je povinný uhradiť Predávajúcemu všetky účelne vynaložené náklady spojené s realizáciou predmetnej objednávky.

2.) V prípade, že si Kupujúci zvolil spôsob platby – bankový prevod (platba vopred), je potrebné aby bola platba za objednaný tovar pripísaná na bankový účet Predávajúceho do 9 pracovných dní po potvrdení objednávky. V opačnom prípade bude Objednávka zrušená.

3.) Predávajúci je oprávnený stornovať Objednávku Kupujúceho z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, prerušenia výroby tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v Objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia storna Objednávky všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Kúpnej zmluvy/Objednávky prijal a to rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným Kupujúcim.

 

Čl. IX  REKLAMAČNÝ PORIADOK

1.) Všeobecné ustanovenia:

a) Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.

b)Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok Predávajúceho a upravuje práva Kupujúceho v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov.

c) Kupujúci, ktorým môže byť podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru.

d) Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad – daňový doklad (faktúra, pokladničný doklad) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky.

e) Záručná doba pri nových výrobkoch je zákonom stanovená doba 24 mesiacov a vzťahuje sa na Kúpnu zmluvu uzatvorenú Kupujúcim – spotrebiteľom. Kupujúci – spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. V prípade, že je uzatváraná kúpna zmluva kupujúcim – podnikateľom ich vzťah sa riadi obchodným zákonníkom, ktorý neobsahuje zákonnú záruku.

f) Tento reklamačný poriadok ako súčasť Obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na Stránke www.trochainak.cz v deň odoslania elektronickej objednávky Kupujúcim. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.trochainak.cz, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

2.) V prípade výskytu závad môže Kupujúci Predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

a) ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť:-bezplatné odstránenie závady tovaru,-výmenu tovaru za nový tovar.

b) ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť:-primeranú zľavu z Kúpnej ceny-odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

3.) Spôsob vybavenia reklamácie a doručenie reklamovaného tovaru:

 • Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na adresu Predávajúceho alebo elektronickou poštou na e-mail Predávajúceho:   info@trochainak.cz   v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.
 • Ak chcete tovar zakúpený v internetovom obchode www.trochainak.cz reklamovať, je lepšie ak nás vopred budete informovať e-mailom na  info@trochainak.cz alebo telefonicky + 421 905 364 033. Pri uplatnení reklamácie môže Kupujúci použiť reklamačný formulár, ktorý je na Stránke Predávajúceho. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok.
 • Kupujúci vyplní reklamačný formulár dostupný na Stránke www.trochainak.cz . Po prijatí vyplneného reklamačného formulára bude Kupujúci informovaný e-mailom o prijatí reklamácie do 24 hodín (jeden pracovný deň) a začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:a) doručenie vyplneného reklamačného formulárab)kópia daňového dokladu o kúpe tovaruc)doručenie reklamovaného tovaru –  až po výzve!
 • Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme. Tovar posielajte späť až po výzve! Neposielajte tovar späť pred našim odsúhlasením!

Tovar určený na reklamáciu je potrebné po dohode zaslať na adresu :

Wintrend, s. r. o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava, Slovensko

Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom daňový doklad o zakúpení tovaru.
Kupujúci doručí Predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný a vrátený tovar odporúčame Kupujúcemu zaslať ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru aj ako poistený balík. Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na chybu uvedenú kupujúcim (v reklamačnom formulári alebo v priloženom liste s popisom chyby). Pre uvedenie chyby odporúčame písomnú formu. Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.


4.) REKLAMAČNÝ FORMULÁR (časť1./2)

PREDÁVAJÚCI:

Wintrend, s. r. o.
Sabinovská 8
821 02 Bratislava, Slovensko

IČO: 44 725 710
DIČ: 2022800758
IČ DPH: SK 2022800758

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 57751/B

Mobil: +421905 364 033
E-mail:   info@trochainak.cz

KUPUJÚCI:

Meno a priezvisko:__________________________________________

Adresa:___________________________________________________

Telefonický kontakt:_________________________________________

IBAN a SWIFT bankového účtu:________________________________

Týmto u Vás reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady/závad.

Reklamovaný tovar:__________________________________________________________________

Popis závady/závad tovaru (predmet reklamácie): _____________________________________________

Tovar som zakúpil/zakúpila cez e-shop: ____________________________________________________

Číslo a dátum daňového dokladu :________________________________________________________

Navrhujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

a)výmenou tovaru*
b)opravou tovaru*
c) vrátením peňazí*
d) zľavou z kúpnej ceny *
e)iné*:_____________________________________________________________________________

Prílohy:

a) reklamovaný tovar*

b)daňový doklad o kúpe tovaru*

c)iné*:_____________________________________________________________________________

V…………………………..dňa……………………… podpis……………………………………….

*vhodné zakrúžkujte

VYJADRENIE PREDÁVAJÚCEHO (časť 2./2)

(vypĺňa Predávajúci)

Na základe vyššie uvedených informácií sme prijali Vašu reklamáciu tovaru. Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

a)výmenou tovaru*

b)opravou tovaru*

c) vrátením peňazí*

d) zľavou z kúpnej ceny *

e)iné*:____________________________________________________

f) nebola uznaná*:___________________________________________________________________

__________________________________________________

Poznámky / iné: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Reklamácia bola doručená dňa: …………………………………………………..

Reklamácia bola vybavená* / zamietnutá* dňa: ……………………………..

Reklamáciu vybavoval:…………………………………………………………………

Číslo reklamácie: ………………………………………………………………………….

Dátum zaslania výsledku reklamácie………:…………………………………..

 

______________________

podpis a pečiatka

*vhodné zakrúžkované


 

5.) Záručná doba a záručné podmienky

 • Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za závady až do doby, keď bol Kupujúci po skončení opravy tovar prevziať sa nepočíta do záručnej doby. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.
 • Zistená závada má byť oznámená Predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
 • Kupujúci je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami Predajcu na používanie daného výrobku.
 • Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti spôsobené výrobnou závadou tovaru. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté:

a) prirodzeným opotrebením tovaru
b) nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s obvyklým spôsobom používania (zanedbaním starostlivosti o tovar)
c) mechanickým poškodením tovaru vrátane náhodného poškodenia
d) prírodnými živlami alebo vyššou mocou
e) prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.),

 • Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 

6.) Kontrola tovaru pri prevzatí reklamácie

Kupujúci, je povinný pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie balíka) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s Kúpnou zmluvou s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

7.) Riešenie reklamácie / Kupujúci – spotrebiteľ:

a) Keď je Kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe závady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:
∙ ak ide o závadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu vadného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe závady neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenia od Kúpnej zmluvy,
∙ ak ide o závadu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu závadného tovaru alebo odstúpenia od Kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má tovar súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
∙ ak ide o iné závady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy,

b.) Keď je Kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu chyby. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby Predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore s Kupujúcim – takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť. Táto lehota nie je záväzná pre Kupujúceho, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.

c.) Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie.

d.) Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

e.) Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

8.) Riešenie reklamácie /Kupujúci – podnikateľ:

a.) Ak ide o závadu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa Predávajúci s Kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

b.) Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez závady, predávajúci je oprávnený závadný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

c.) Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný tovar prevziať. O vybavení je Kupujúci informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri Objednávke.

d.) Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

e.) V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná, a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t. j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie) je Predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie.

f.) Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bol tovar prijatý do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

 

Čl. X  DORUČOVANIE

1.) Zmluvné strany (Predávajúci a Kupujúci) si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. Kupujúci doručuje Predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto Obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje Kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke.

 

Čl. XI  ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

1.) Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@trochainak.cz), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci -spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže Kupujúci -spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

2.) K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/.

3.) Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). Kupujúci -spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

4.) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci –spotrebiteľ/ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Kupujúcim -spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej Kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou Kúpnou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Čl. XII  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.) Všetky dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva Kupujúceho – spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

2.) Všetky práva k webovým stránkam Predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga, ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží Predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu Predávajúceho.

3.) Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu – Stránky Predávajúceho používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

4.) Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke www.trochainak.cz v deň odoslania Objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.

5.) Súčasťou Obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy a reklamačný formulár.

6.) Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru a poplatkov za dopravu.

7.) Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou Objednávkou a akceptáciou Objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 22. 06. 2019