Ochrana osobních údajů:

Podmínky ochrany osobních údajů:

1. Základné ustanovenia

 

 • Prevádzkovateľom osobných údajov podľa 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)je:   Wintrend, s. r. o.,   Sabinovská 8, 821 02 Bratislava

IČO: 44 725 710
DIČ: 2022800758
IČ DPH: SK 2022800758

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 57751/B

Mobil: 0905 353 256
E-mail: info@trochainak.cz
www.trochainak.cz

             (ďalej len „Prevádzkovateľ“ a pre účely fakturácie „ Dodávateľ“ )

 

 • Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 • Zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov je samotný prevádzkovateľ.

 

 

 2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 • Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu Kupujúci poskytol (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom online komunikácie na webovej stránke) alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia Objednávky, ktorú Kupujúci vyplnil (prípadne poslal e-mailom alebo telefonicky objednal), prípadne reklamácie. Prevádzkovateľ spracováva Vaše ( Kupujúceho)identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie Kúpnej zmluvy.  Ide o tieto osobné údaje:   meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, telefónny kontakt, e-mail.
 •  Prevádzkovateľ spracováva Vaše  osobné a kontaktné údaje získané na základe Vášho súhlasu so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu. Prevádzkovateľ spracováva online identifikátory návštevníka webovej stránky  získané samotným používaním webovej stránky / IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému ,približná poloha, záznam komunikácie na webovej stránke, záznam pohybu po webovej stránke/.
 • Prevádzkovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, zberu anonymných dát a pre analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookie. O danej skutočnosti je používateľ webovej stránky  informovaný a svoj súhlas s danou skutočnosťou môže vyjadriť potvrdením príslušného tlačidla v ozname o spracovaní.

  Používanie cookies:

  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

  Čo sú súbory cookie?

  Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

  Ako kontrolovať súbory cookie:

  Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

3. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona, 
  – oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa§ 13 ods. 1 písm. f) zákona,
 •  Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na zlepšení fungovania e-shopu (internetového obchodu www.trochainak.sk) podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona.

 

Účelom spracovania osobných údajov je:

 •  vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakty), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Prevádzkovateľa plniť,
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít, zlepšenie fungovania e-shopu.

– Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 zákona.

RESUMÉ:    Účely spracovania Vašich osobných údajov a ich právny základ spracovania:

 

Spracúvanie na základe zmluvy a predzmluvných vzťahov:

 •  V súvislosti s dodávkou našich služieb a produktov sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje a údaje Vašich zamestnancov   na základe zmluvného vzťahu bez Vášho súhlasu.
 • Osobné údaje získané od Vás vyplnením kontaktného formulára sú na   účely predzmluvných vzťahov   (napr. žiadosť o cenovú ponuku, žiadosť o bližšiu špecifikáciu poskytovaných služieb, informácia o produkte) a sme oprávnení spracúvať ich taktiež   bez Vášho súhlasu.

 Spracúvanie na základe súhlasu:

 •  Vaše osobné údaje môžeme spracúvať   len s Vašim dobrovoľným súhlasom   na účely zasielania bezplatného newslettera spoločnosti, prostredníctvom ktorého Vás môžeme informovať o našich novinkách. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovaciu linku priamo v zaslanom (e-mail) v newsletteri (disclaimer), alebo poslaním požiadavky na e-mail: info@trochainak.sk

 

4. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje:

 •  po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje bezodkladne vymaže.

 

5. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 •  podieľajúce sa na dodaní tovaru a prípadnej realizácii platieb na základe zmluvy /pošta, kuriér/,
 • podieľajúce sa na fakturácii,
 • podieľajúce sa na fungovaní online platobnej brány
 • podieľajúce sa na účtovnom spracovaní,
 • zaisťujúce online komunikáciu, marketingové služby a správu IT sietí, webovej stránky, e-shopu.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

6. Vaše práva

Za podmienok stanovených v zákone máte:

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných  údajov.

 

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 •  Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk /heslovaním, antivírusovým zabezpečením/ a úložísk osobných údajov v listinnej podobe /najmä bezpečnostné skrine, uzamykateľné priestory/.
 • Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

8. Záverečné ustanovenia

 •  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.
 • Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z Vašich práv, napíšte nám na:   info@trochainak.cz   Máte taktiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak predpokladáte, že došlo k porušeniu Vašich práv.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 22.06. 2019